Dotace až 30%

Nabídka pro obce i města

Firma EPK elektro s.r.o. Vám prezentuje základní nabídku služeb:
V základní nabídce služeb je zahrnut kompletní servis prováděný při rekonstrukci i návrzích nových úseků veřejného osvětlení, který zahrnuje:

a/ PROVEDENÍ NÁVRHOVÉ STUDIE
která obsahuje :

 • vstupní zhodnocení stávajícího stavu a ekonomiky provozu
 • předběžné náklady na uvažovanou rekonstrukci či investiční akci
 • zhodnocení investice z hlediska finanční návratnosti

STUDIE pak může sloužit jako podklad při zajišťování finančních prostředků z jiných zdrojů, např. dotačních.

b/ PROVEDENÍ TECHNICKÉ (PROJEKTOVÉ) DOKUMENTACE
1. Zpracování stávajícího stavu (soupis světelných bodů)
2. Provedení zatřídění komunikací dle stupně provozu , není li provedeno investorem
3. Zhodnocení stávající osvětlenosti a jeho posouzení ve vztahu k ČSN
4. Zhodnocení stávajícího technického stavu VO a posouzení hospodárnosti provozu – nákladů na VO (el. energie, opravy)
5. Provedení výpočtu osvětlovací soustavy a následně :
návrh osvětlovací soustavy v souladu s ČSN (hledisko bezpečnosti pohybu osob a vozidel) s použitím maximálně úsporných světelných zdrojů a svítidel s maximální světelnou účinností
6. Propočet nákladů investice a její návratnosti s ohledem na nové provozní náklady

c/ VYPRACOVÁNÍ PASPORTU (soupisu) SVĚTELNÝCH BODŮ
Pasport je možno vést jako základní dokument potřebný pro další evidenci údržbových prací na VO, lze do něj zaznamenávat četnost oprav popř. výměn světelných zdrojů (výbojek) a tím i sledovat činnost subjektu pověřeného prováděním údržby VO

d/ NÁVRH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
je prováděn:

 • v rámci poradenského systému České energetické agentury (zpracovatel je autorizovaným poradcem EKIS ČEA Praha)
 • externě u investora – zákazníka

e/ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉHO FINANČNÍHO ZDROJE nákladů na rekonstrukci
zahrnuje v případě nedostatečných vlastních finančních zdrojích možnost vyhledání zdrojů formou:

 • komunální půjčky
 • leasingových splátek
 • dotací z fondů ČR popř. EU

f/ VYPRACOVÁNÍ PODKLADU PRO PŘÍP. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
t.j. kompletní zajištění náležitostí výběrového řízení dle Zák. 28/2000 Sb.

g/ ZAJIŠTĚNÍ DODAVETELE MONTÁŽNÍCH PRACÍ
t.j. v případě, kdy není nutno provádět výběrové řízení provést poptávkové řícení u více dodavatelů

h/ PROVEDENÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA
Ten zajišťuje, aby byly dodrženy:

 • technické parametry kladené na výstavbu a požadavky případných dotčených správců inženýrských sítí
 • technické parametry nově navržené osvětlovací soustavy v souladu s projektovou – technickou dokumentací
 • materiály navržené technickou dokumentací
 • cenové kalkulace, navržené technickou dokumentací a výběrovým resp. poptávkovým, řízením ze strany dodavatele tzn. dodržení dohodnutých cen materiálu a montážních prací
 • technické zpracování případných dodatků, navržených a odsouhlasených investorem
Influence 2007

Úspora

40% elektrické energie

Chcete ušetřit za el. energii?
Nechcete vypínat veřejné osvětlení?
Trápí Vás vysoká spotřeba elektriky?
Chcete prodloužit životnost světelných zdrojů?

Mám zájem o úsporu